fbpx

Energia Dla Wsi – nowy program wsparcia OZE w rolnictwie

Energia Dla Wsi – nowy program wsparcia OZE w rolnictwie

Energia Dla Wsi – nowy program wsparcia OZE w rolnictwie

30 stycznia 2023

Dobrych informacji nigdy za wiele. Z takiego założenia wyszli decydenci środków krajowych na odnawialne źródła energii. Po Agroenergii Zielonej energii w gospodarstwie rolnym przyszedł czas na trzeci konkurs wspomagający wytwarzanie produktów rolnych z wykorzystaniem zielonych technologii. W jakiej formie przyznawane będzie wsparcie? Kto może się starać o dotacje? Co będzie można finansować? Na te pytania odpowiemy w niniejszym artykule.

Kto może zostać beneficjentem programu Energia dla Wsi?

Zgodnie z założeniami Programu Priorytetowego Energia Dla Wsi z nowego narzędzia finansowego będą mogły skorzystać:

 1. Spółdzielnie energetyczne i przedsiębiorcy, będący członkami tych spółdzielni.
 2. Uruchamiane spółdzielnie energetyczne, których przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, w instalacjach OZE i równoważenie zapotrzebowania wyłącznie na własne potrzeby spółdzielni i jej członków.
 3. Rolnik (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostki organizacyjne nieposiadających osobowości prawnej), która prowadzi działalność rolniczą od co najmniej 12 miesięcy.

Energia Dla Wsi – zakres inwestycji

Wsparciem w ramach programu mogą być objęte różne inwestycje, które prowadzą do realizacji celu określonego w dokumentacji konkursowej – „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich”. Tym samym finansowany jest między innymi montaż:

 • Instalacji fotowoltaicznych.
 • Turbin wiatrowych.
 • Biogazowni.
 • Elektrowni wodnych.

Nie każda wielkość instalacji zostanie dopuszczona do konkursu. Spółdzielnie energetyczne oraz jej członkowie mogą występować z wnioskami o finansowanie przedsięwzięć o mocy powyżej 10 kW, ale nie więcej niż 10 MW. Większe ograniczenia mają rolnicy. Program Energia Dla Wsi dopuszcza zestawy fotowoltaiczne i turbiny wiatrowe o mocy mieszczącej się w przedziale 50 kW – 1 MW oraz biogazownie i elektrownie wodne z przedziału 10 kW – 1 MW.

Analizując możliwość starania się o finansowanie, warto także zwrócić uwagę na limity i ograniczenia przedmiotowe:

 • Nie dopuszcza się instalacji PV i wiatrowych zlokalizowanych na użytkach rolnych klas I – IV.
 • Finansowane są instalacje wytwarzania energii z biogazu lub biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej powyżej 10 kW nie większej niż 10 MW i cieplnej powyżej 30 kW i nie większej 30 MW.
 • Możliwość zakupu magazynu energii pod warunkiem zintegrowania ze źródłem energii.
 • Koszt przygotowania przedsięwzięcia, zarządzania przedsięwzięciem i wydatki związane z zakupem nieruchomości nie mogą być większe niż 10% ogólnych kosztów kwalifikowanych inwestycji.
 • Nakłady na wartości niematerialne i prawne mogą wynieść maksymalnie 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
 • Refundowane mogą być wyłącznie wydatki poniesione w okresie od 01.01.2022 roku do 30.03.2030 roku.

Energia Dla Wsi – formy i intensywność wsparcia

Z uwagi na możliwość finansowania dużych instalacji OZE, budżet programu Energia Dla Wsi opiewa na aż 1 miliard złotych. Będą one przekazywane Beneficjentom w formie pożyczki lub dotacji.

Dotacja w ramach naboru Energia Dla Wsi

Bezzwrotnym wsparciem w ramach programu Energia Dla Wsi może zostać objęta budowa biogazowni lub elektrowni wodnej. Z tej formy finansowania całkowicie wyłączono najpopularniejsze rozwiązania, tj. instalacje PV i turbiny wiatrowe. Kwota przyznanej dotacji nie może przekroczyć 20 milionów złotych, przy czym jej udział w sumie kosztów kwalifikowanych określono na poziomie 45% dla dużych firm, 55% dla średnich firm oraz 65% dla mikro i małych przedsiębiorstw. Bezzwrotne finansowanie przysługuje także na zakup i montaż magazynu energii. W tym wypadku intensywność wsparcia wynosi 20% kosztu urządzenia (jednakże nie więcej niż 50% ogólnych kosztów kwalifikowanych) i może łączyć się z dowolnym źródłem energii.

Pożyczka w ramach naboru Energia Dla Wsi

Drugą formą wsparcia budowy OZE w gospodarstwach rolnych jest pożyczka. Można ją otrzymać na dowolny z czterech typów instalacji, a intensywność wsparcia wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych. Instytucja Zarządzająca programem Energia Dla Wsi przewiduje dwie formy oprocentowania:

 • Na warunkach rynkowych – ustalana na podstawie komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie metod ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych.
 • Na warunkach preferencyjnych – obliczane ze wzoru WIBOR 3M +50pb i nie mniej niż 1,5% rocznie.

Wybór oprocentowania preferencyjnego wiąże się z przyznaniem przedsiębiorstwu pomocy publicznej. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 25 milionów złotych, zaś okres kredytowania 15 lat. Udostępniono także możliwość wnioskowania o 12-miesięczną karencję w spłacie rat.

Pożyczka na budowę instalacji OZE stanowi optymalne źródło finansowania w sytuacji, gdy Beneficjent nie dysponuje środkami na zakup nowoczesnych, zielonych technologii do produkcji ciepła i prądu. Zgodnie z dokumentem „Zasady udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” pożyczka może zostać też częściowo umorzona.

Energia Dla Wsi – jakie formalności trzeba spełnić?

Podstawą przyznania finansowania z programu Energia Dla Wsi jest wpłynięcie wniosku w terminie prowadzonego naboru (od 25 stycznia do 15 grudnia 2023 roku lub do wyczerpania puli środków). Aplikacje składane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie NFOŚiGW. Oprócz formularza wniosku niezbędne jest także przekazanie odpowiednich załączników. Ich lista jest stosunkowo długa i powinna być każdorazowo dostosowana do charakteru projektu. Znajdują się na niej między innymi:

 • Dokumenty potwierdzające status prawny beneficjenta (umowa spółki, statut) – w przypadku osób prawnych, spółdzielni i jednostek organizacyjnych.
 • Dokumenty finansowe.
 • Zestawienie obrotów.
 • Nakaz płatniczy lub Deklaracja na podatek rolny (o ile dotyczy).
 • Metoda szacowania redukcji dwutlenku węgla.
 • Uproszczony schemat technologiczny projektu.
 • Dokumenty potwierdzające uzyskane źródła finansowania – np. promesa kredytu, umowy pożyczki, kopie wyciągów bankowych.
 • Studium wykonalności i model finansowy według wzoru określonego pod ogłoszeniem o naborze (dla projektów innych niż mikroinstalacje).
 • Informacje na temat otrzymanej pomocy de minimis.

W przypadku zainteresowania naborem zalecamy kontakt z firmą fotowoltaika.plus. Zajmujemy się nie tylko projektowaniem i wykonawstwem, ale także pomocą w kompletowaniu dokumentacji i zgłoszeniami do zakładu energetycznego.