fbpx

Program Energia Plus

Od pewnego czasu wśród właścicieli gospodarstw domowych szybko rośnie popularność fotowoltaiki i innych alternatywnych sposobów pozyskiwania energii elektrycznej. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby z takiego sposobu na obniżenie kosztów energii elektrycznej korzystali również przedsiębiorcy.

Jeśli prowadzisz własną działalność gospodarczą, państwo umożliwia Ci skorzystanie z dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w programie Energia Plus. Sprawdź, na jakich warunkach możesz ubiegać się o współdzielenie kosztów instalacji z państwem.

Co to jest Program Energia Plus dla przedsiębiorstw?

Program Energia Plus został wprowadzony w 2019 roku, a jego celem jest „zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych”.

Potrzeba zmotywowania przedsiębiorców do wykorzystywania alternatywnych form pozyskiwania energii wynika z dużego wpływu przedsiębiorstw na zanieczyszczanie środowiska. Czynności związane z produkcją lub usługami często wymuszają wysokie zużycie energii, które przyczynia się do wysokiej emisji CO2. Poza tym mają duży wpływ na wykorzystywanie surowców pierwotnych, a ich udział w produkcji zanieczyszczeń jest ciągle bardzo duży.

Program Energia Plus ma skłaniać właścicieli firm do ograniczenia zużycia energii i surowców nieodnawialnych, a także ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery (zarówno związanych ze źródłami spalania paliw, jak i inną działalnością przemysłową).

Program wspiera projekty fotowoltaiczne mające na celu poprawę efektywności energetycznej i korzystające z alternatywnych sposobów pozyskiwania energii. Firmy mają w ten sposób wpływ na poprawę efektywności energetycznej, poprawę jakości powietrza, a także tworzenie nowych źródeł energii ciepła i energii elektrycznej.

Energia Plus — co obejmuje dotacja dla firm?

Aktualny nabór do programu Energia Plus 2022 zakłada, że wsparcie przedsiębiorców przyjmuje formę pożyczki (bezzwrotne środki na dotacje zostały już wykorzystane w I i II naborze, co reguluje zapis dotyczący wyczerpania alokacji środków). Nadal jednak program Energia Plus zakłada udzielenie maksymalnej kwoty dotacji (w formie pożyczki) na sumę od 0,5 mln do 300 mln zł. Środki wydatkowane będą do 2025 r.

Kto może skorzystać z programu priorytetowego Energia Plus?

Prawo do skorzystania z programu Energia Plus mają przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. (Prawo przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą). O dofinansowanie mogą się ubiegać:

  • osoby fizyczne,
  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne, które nie są osoba prawną, a którym przyznaje się zdolność prawną odrębną ustawą,
  • wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej wspólnie działalności gospodarczej.

Inwestycja w energię odnawialną — sposób na zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko naturalne

Instalacja fotowoltaiczna na dachu lub w otwartej przestrzeni firmy to opłacalna inwestycja, która pomaga trwale obniżyć koszty energii. Ocenia się, że w większości przypadków instalacja jest w stanie pokryć zdecydowaną większość zapotrzebowania firmy na energię.

Poprawa jakości powietrza poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych

Dlaczego warto wdrożyć fotowoltaikę z programem Energia Plus? Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej to możliwość wprowadzenia do firmy ekologicznych technologii energetycznych, co ważne, bez ponoszenia znacznych kosztów.

Korzystanie w firmie z systemu ogniw PV daje możliwość znacznego obniżenia kosztów zużycia energii pochodzącej z konwencjonalnych źródeł. Inaczej mówiąc, rozwiązanie, jakim jest zainwestowanie w fotowoltaikę, nie tylko zwiększy zyski w budżecie firmowym, ale również obniży wielkość emisji ze źródeł spalania paliw.

Czym zajmuje się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zajmuje się koordynacją programu, a także dysponuje budżetem rządowej inicjatywy. Celem działalności Funduszu jest dbanie o zwiększenie wydajności energetycznej podmiotów, co ma przekładać się na zredukowanie negatywnego wpływu ich działalności na środowisko. Fundusz rozpatruje wnioski na dofinansowanie inwestycji takich jak instalacja fotowoltaiczna.

Warunki dofinansowania

Ubieganie się o dofinansowanie wiąże się z koniecznością złożenia stosownych dokumentów do rozpatrzenia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie i z użyciem podpisu elektronicznego. Wnioski do programu priorytetowego Energia Plus przyjmowane są w terminie od 01.04.2022 r. do 16.12.2022 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Każdy złożony wniosek jest rozpatrywany pod kątem wypełniania trzech kryteriów: dopełnienia formalności, realizacji celów ekologicznych oraz korzyści dla środowiska w szerszej perspektywie. Przyszły beneficjent musi zdobyć co najmniej 60% wymaganych punktów, przy czym nie może uzyskać 0 punktów w żadnym z trzech kryteriów.

Na stronie NFOŚiGW (koordynator programu) znajdziesz wykaz potrzebnych do złożenia wniosku dokumentów, w tym Opracowanie zakresu oraz zasad wykonania audytu efektywności energetycznej dołączanego do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. We wniosku należy dokładnie określić dane firmy, źródła finansowania i informacje na temat finansowanej inwestycji.