fbpx

Fotowoltaika dla rolników z programem Agroenergia!

Fotowoltaika dla rolników z programem Agroenergia!

Fotowoltaika dla rolników z programem Agroenergia!

11 kwietnia 2022

Panele fotowoltaiczne umożliwiają wytworzenie energii elektrycznej z promieni słonecznych. To darmowe i niewyczerpalne źródło, które może być skuteczną alternatywą dla drożejącego prądu sieciowego. Z modułów słonecznych coraz chętniej korzystają mieszkańcy, przedsiębiorcy, ale także gospodarstwa rolne. To z myślą o tej grupie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opracował program dofinansowań Agroenergia. W tym artykule opiszemy, kto może z niego korzystać, na jakich zasadach i jak dzięki temu będzie wyglądać stopa zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę dla rolników.

Agroenergia 2022 – beneficjenci

Z programu Agroenergia mogą skorzystać osoby fizyczne z prawem własności lub prawem dzierżawy nieruchomości rolnych oraz osoby prawne, które są właścicielem lub dzierżawcą gruntów rolnych. Ustawodawca określił także dodatkowe warunki, jakie musi spełnić beneficjent. Należą do nich:

 • Nabycie prawa do użytkowania gruntu rolnego minimum rok przed rozpoczęciem starań o dotację (dla osób fizycznych).
 • Prowadzenie działalności rolniczej lub działalności gospodarczej w zakresie usług rolnych przez co najmniej rok w momencie składania wniosku do programu Agroenergia (osoby prawne).
 • Łączna powierzchnia użytków rolnych nie może być mniejsza niż 1 ha i większa niż 300 ha.

Agroenergia 2022 – zakres wsparcia

Program Agroenergia został podzielony na dwie części:

 • Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii.
 • Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne.

W niniejszym artykule skupimy się na pierwszej z nich. W jej ramach każde gospodarstwo rolne będzie mogło sfinansować budowę:

 • instalacji PV, której łączna moc nie przekracza 50 kWp, ale nie jest mniejsza niż 10 kWp,
 • przydomowych elektrowni wiatrowych o mocy nie większej niż 50 kW i nie mniejszej niż 10 kW,
 • instalacji hybrydowej – fotowoltaiki lub instalacji wiatrowej sprzężonej z pompą ciepła.

Dodatkowo istnieje możliwość wsparcia zakupu urządzeń towarzyszących, takich jak magazyny energii. Katalog kosztów kwalifikowanych zawiera zarówno zakup komponentów do wymienionych instalacji, jak i wynagrodzenie ekip budowlanych. Co ważne wydatki poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinasowanie nie mogą zostać zakwalifikowane do wsparcia. Okres kwalifikowalności został wyznaczony przez daty graniczne – od 01.06.2021 do 30.06.2027 roku.

Agroenergia 2022 – wysokość dofinansowania

Fotowoltaika dla rolników zazwyczaj ma większą moc niż instalacje wykorzystywane przy gospodarstwach domowych. Wiąże się to bezpośrednio z wyższym zużyciem energii elektrycznej na cele zasilania maszyn rolniczych. Z tego powodu NFOŚiGW zaproponował atrakcyjną formę wsparcia w postaci bezzwrotnej dotacji. W ramach programu Agroenergia można otrzymać nawet do 20% refundacji, ale nie więcej niż:

 • 15 tysięcy złotych dla zestawu fotowoltaicznego o mocy od 10 kWp do 30 kWp,
 • 25 tysięcy złotych dla zestawu fotowoltaicznego o mocy od 30 do 50 kWp (maksymalnie 13%).

W przypadku instalacji hybrydowej intensywność wsparcia obliczana jest w oparciu o parametry urządzeń. W tym wypadku dodatek na pompę ciepła może wynieść nawet 10 tysięcy złotych. Wsparcie na zakup magazynu energii wyniesie do 20% wartości urządzenia i montażu, ale pod warunkiem, że wysokość łącznej dotacji nie przekracza 50% wartości źródła energii.

Fotowoltaika dla rolników z programem Agroenergia to atrakcyjne narzędzie pozwalające zwiększyć opłacalność inwestycji w OZE. Dzięki dotacji stopa zwrotu instalacji PV wynosi raptem 5-6 lat!

Agroenergia 2022 – składanie wniosków

Formalności związane ze złożeniem wniosku w programie Agroenergia zostały ograniczone do minimum. Samą procedurę aplikowania o środki, możemy podzielić na cztery zasadnicze kroki:

 • Krok 1 – założenie konta na Portalu Beneficjenta odpowiednim dla danego WFOŚiGW.
 • Krok 2 – pobranie i uzupełnienie wniosku o dofinansowanie.
 • Krok 3 – wysyłka wniosku poprzez skrzynkę podawczą.
 • Krok 4 – wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie wersji papierowej wniosku wraz z załącznikami do WFOŚiGW (osobiście lub korespondencyjnie).

Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym do 30 września 2025 roku lub do wyczerpania środków.

Agroenergia 2022 – o czym warto jeszcze pamiętać?

Dofinansowanie dla rolników w ramach programu Agroenergia udzielane jest tylko wtedy, gdy inwestor nie rozpoczął budowy przed aplikowaniem o środki. Oznacza to, że aby móc skorzystać z dotacji, najpierw należy zawrzeć umowę z operatorem programu, a dopiero później z firmą instalatorską. Wśród innych ważnych wytycznych, które mają wpływ na poprawność wykonania zadania, możemy wymienić:

 • Wszystkie urządzenia wykorzystane w instalacji PV muszą być nowe, czyli wyprodukowane nie dawniej niż 24 miesiące przed dniem montażu.
 • Trwałość projektu wynosi 3 lata.
 • Wykorzystanie dofinansowania dla rolników z programu Agroenergia wyklucza możliwość aplikowania o środki z Mojego Prądu czy Czystego Powietrza.
 • Wyklucza się finansowanie rozbudów istniejących instalacji.