fbpx

Moje ciepło 2022 – jak otrzymać dofinasowanie?

Moje ciepło 2022 – jak otrzymać dofinasowanie?

Moje ciepło 2022 – jak otrzymać dofinasowanie?

17 lutego 2022

Nie tylko rynek fotowoltaiki, ale także pomp ciepła wzrasta obecnie w tempie geometrycznym. W samym tylko 2020 roku tempo zmian przekroczyło 100% i nadal wzrasta. Głównym czynnikiem wpływającym na wystąpienie trendu rosnącego jest większa dostępność urządzeń, wzrost zaufania do tej technologii oraz szanse na dofinansowanie. Do tej pory wsparciem obejmowane były wyłącznie modernizacje źródeł ciepła. Wraz z uruchomieniem programu Moje Ciepło 2022 to podejście ma się jednak zmienić. W tym artykule podamy najważniejsze dane dotyczące nadchodzącego naboru.

Dofinansowanie do pompy ciepła 2022 – cele programu Moje Ciepło

Program Moje Ciepło 2022 ma być bliźniaczym narzędziem do innego rządowego konkursu wsparcia gospodarki niskoemisyjnej – Mojego Prądu. Podobne są też cele obu naborów. Dotacje na pompę ciepła mają przyczynić się do rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, gruntowych i wodnych pomp ciepła. Efektem wdrożenia programu Moje Ciepło 2022 ma być ograniczenie niskiej emisji z indywidualnych źródeł ciepła oraz wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii w Polsce. Założeniem jest dofinansowanie co najmniej 57 000 sztuk ekologicznych pomp ciepła.

Dotacja pompa ciepła 2022 – kto może starać się o wsparcie?

Dokumentacja programowa pierwszego naboru Moje Ciepło 2022 jasno precyzuje zakres potencjalnych beneficjentów. O dotację będą mogły starać się jednostki, spełniające łącznie następujące przesłanki:

 • są osobami fizycznymi,
 • są właścicielami lub współwłaścicielami nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Przez nowy budynek należy rozumieć taki obiekt, w przypadku którego, na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

 • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy nie wcześniej niż 01.01.2021 roku lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 roku.

Dotacja na pompę ciepła – jakie warunki trzeba spełnić?

Aby skorzystać z programu Moje Ciepło 2022, trzeba będzie spełnić określone warunki. Należą do nich między innymi wymagania dotyczące stopnia pasywności budynku czy zachowania rezultatów projektu. Szczegóły przedstawiają się następująco:

 • Wartość wskaźnika Ep dla obiektu powinna znajdować się na poziomie maksymalnie 63 kWh/ (m²/rok) w pierwszym roku funkcjonowania programu i 55 kWh/ (m²/rok) w kolejnych.
 • Pompa ciepła musi być nowa, to jest wyprodukowana w ciągu maksymalnie 24 miesięcy przed montażem.
 • Beneficjent musi zachować trwałość projektu przez co najmniej 5 lat od dnia wpływu dotacji na pompę ciepła.
 • Moje Ciepło 2022 wspiera tylko przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku.
 • Gdy finansowane OZE montowane są w obiekcie będącym własnością kilku osób, konieczna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli budynku oraz przedłożenie oświadczenia o braku podwójnego finansowania,
 • Nowa forma dofinansowania pomp ciepła nie łączy się z projektami parasolowymi realizowanymi przez jednostki samorządu terytorialnego.
 • Dotacja na pompę ciepła w ramach programu Moje Ciepło 2022 nie będzie mogła być wypłacona, gdy w zgłoszonym budynku znajduje się inne źródło ciepła na paliwo stałe. Dotyczy to także kominków realizujących cele inne niż rekreacyjne.

Dofinansowanie do pompy ciepła 2022 – co można finansować w ramach programu?

Moje Ciepło 2022 to program, który ma za zadanie wspierać montaż pomp ciepła w nowym budownictwie. Oprócz samego urządzenia, do kosztów kwalifikowanych zaliczą się także wszystkie akcesoria niezbędne do prawidłowego działania instalacji (bufory, zbiorniki c.w.u., termostaty) oraz usługi monterskie. Finansować będzie można także opracowanie dokumentacji, odwierty i usługi transportowe, co jest szczególnie ważne w przypadku instalacji pompy gruntowej. Kosztem kwalifikowanym będzie też podatek VAT, gdy Beneficjent faktycznie go zapłaci i nie ma możliwości jego odliczenia.

Dotacja pompa ciepła 2022 – wysokość wsparcia i terminy

Dofinansowanie do pompy ciepła 2022 ma wynieść do 30% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 7 tysięcy złotych dla pompy powietrznej i 21 tysięcy złotych dla pompy gruntowej. To spory zastrzyk gotówki, który sprawia, że stopa zwrotu z inwestycji poprawi się znacząco. Co istotne wsparcie nie będzie uzależnione od dochodów wnioskodawcy. NFOŚiGW przyjął więc taktykę podobną, jak to ma miejsce w programie Mój Prąd. Specjalna, podwyższona ulga przysługiwać będzie z kolei posiadaczom karty Dużej Rodziny. Dla tej grupy beneficjentów zwrot poniesionych kosztów wyniesie aż do 45%.

Program Moje Ciepło 2022 ruszy na przełomie I i II kwartału 2022 roku. Wnioski będzie można składać w trybie ciągłym, aż do wyczerpania zapasów. Podpisywanie umów ma zakończyć się planowo 31 grudnia 2026 roku.

Moje Ciepło 2022 – podsumowanie

Program Moje Ciepło 2022 to unikatowe na mapie polskich dotacji narzędzie, które ma wspierać montaż pomp ciepła w nowym budownictwie. Do tej pory tego typu inwestycje nie były wspierane, co kończyło się często stosowaniem innego źródła ciepła. Wielokrotnie o wyższym stopniu emisyjności. W ramach naboru, który zostanie uruchomiony na przełomie I i II kwartału, będzie można otrzymać dotację na pompę ciepła do 30% kosztów kwalifikowanych. Dzięki temu stopa zwrotu z inwestycji znacząco się skróci.