fbpx

Warszawska dotacja na fotowoltaikę i pompy ciepła: podstawowe warunki, terminy, kwoty

Warszawska dotacja na fotowoltaikę i pompy ciepła: podstawowe warunki, terminy, kwoty

Warszawska dotacja na fotowoltaikę i pompy ciepła: podstawowe warunki, terminy, kwoty

20 kwietnia 2022

Dofinansowanie do montażu odnawialnych źródeł energii może pochodzić ze środków krajowych (dzięki naborom Mój Prąd oraz Czyste Powietrze), ale także regionalnych. Województwa i miasta o szczególnej potrzebie modernizacji energetycznej, przygotowują atrakcyjne narzędzia wspierające przejście na zielone technologie. Jednym z tego typu rozwiązań jest dotacja warszawska. W niniejszym artykule przedstawimy najważniejsze założenia programu, w tym terminy naboru, wartość potencjalnego wsparcia i zakres przedmiotowy.

Dotacja warszawska 2022 – beneficjenci

Dotacja warszawska jest odpowiedzią na obostrzenia wynikające z uchwały antysmogowej. Z tego powodu została skierowana do szerokiego grona potencjalnych beneficjentów. O wsparcie mogą ubiegać się właściciele nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych stolicy, które nie są ogrzewane kotłami, paleniskami na paliwo stałe lub olej opałowy. Dofinansowanie przysługuje zatem:

 • Osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej lub też prowadzącym działalność, ale pod warunkiem, że inwestycja nie dotyczy budynku, w którym jest prowadzona działalność (koszty nie są w tym wariancie odliczane w ramach działalności).
 • Osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, w nieruchomości służącej do celów zarobkowych (w tym wypadku instalację umieszcza się w kosztach firmy).
 • Przedsiębiorcom.
 • Osobom prawnym, reprezentującym sektor publiczny i prywatny (jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, szkoły wyższe i inne).

Dotacja warszawska 2022 – na co można otrzymać wsparcie?

Dofinansowanie do fotowoltaiki to nie jedyna opcja dostępna w ramach dotacji warszawskiej. Biorąc pod uwagę konieczność wymiany do końca 2022 roku źródeł ciepła na paliwo stałe niespełniających wymogów dla klas 3, 4 lub 5, instytucja zarządzająca naborem przeznaczy większość środków na likwidację tak zwanych „kopciuchów”. Zastąpić je będą mogły:

 • Kolektory słoneczne.
 • Gruntowa pompa ciepła.
 • Powietrzna pompa ciepła.

Alternatywą dla instalacji PV pozostaną także turbiny wiatrowe. Dokumentacja konkursowa umożliwia jednoczesne aplikowanie o dotację na wymianę źródła ciepła i montaż OZE do produkcji prądu.

Dotacja warszawska 2022 – kwoty wsparcia

Ile wynosi dofinansowanie do pomp ciepła i fotowoltaiki dla mieszkańców Warszawy? Zgodnie z uchwałą nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.09.2019 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej zakres wsparcia prezentuje się następująco:

 • Dofinansowanie do pompy ciepła typu powietrze-woda – do 30 000 złotych, ale nie więcej iż 1 000 zł/kW.
 • Dofinansowanie do pompy ciepła typu gruntowego – do 40 000 złotych, ale nie więcej niż 2 000 zł/kW.
 • Dofinansowanie do kolektorów słonecznych – do 15 000 złotych, ale nie więcej niż 1 000 zł/m2.
 • Dofinansowanie do fotowoltaiki – do 15 000 złotych, ale nie więcej niż 1 500 zł/kW.
 • Dofinansowanie do turbin wiatrowych – do 15 000 złotych, ale nie więcej niż 1 500 zł/kW.

W przypadku jednostek sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi wysokość wsparcia to aż do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji.

PRZYKŁAD: Mieszkaniec Warszawy, który jest zainteresowany montażem powietrznej pompy ciepła o mocy 8 kW oraz fotowoltaiki o mocy 10 kWp, może otrzymać aż 23 tysiące złotych dotacji.

Dotacja warszawska – terminy

Wnioski na dotację warszawską można składać zawsze w cyklach 7-miesięcznych. Kolejny początek naboru wyznaczony jest na 1 września 2022 roku, a zakończenie na 31 marca 2023 roku. Co ważne, w przypadku przekroczenia puli dostępnych środków, dofinansowanie na fotowoltaikę czy turbiny wiatrowe będzie udzielanie chronologicznie. Tym samym wcześniejsze złożenie wniosku zwiększa szansę na uzyskanie wparcia.

Dotacja warszawska 2022 – gdzie złożyć wniosek i jakie przygotować załączniki?

W 2022 roku po raz pierwsze będzie istniała możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej. W tym celu niezbędne będzie skorzystanie z miejskiego portalu e-usług Moja Warszawa. Do podpisu wniosku można wykorzystać profil zaufany.

Tradycyjnie wnioski będą przyjmowane także przez Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej oraz Wydziały Obsługi Mieszkańców poszczególnych dzielnic. Można je dostarczyć osobiście lub korespondencyjnie.


Procedura aplikowania o dofinansowanie na fotowoltaikę i pompy ciepła przedstawia się następująco:

 • Krok pierwszy – pobranie formularza wniosku z tej strony.
 • Krok drugi – uzupełnienie wniosku oraz dołączenie niezbędnych dokumentów:
 1. oryginału zgody właściciela/współwłaścicieli nieruchomości na realizację inwestycji – jeśli dotyczy,
 2. oryginału pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika,
 3. formularza pomocy de minimis w sytuacji, gdy beneficjent jest przedsiębiorcą lub rolnikiem. Niezbędne będą także kopie wszystkich zaświadczeń uzyskanej pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie otrzymanej w roku, w którym ubiegamy się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 • Krok trzeci – złożenie wniosku.
 • Krok czwarty – zawarcie umowy dotacyjnej.
 • Krok piąty – zawarcie umowy z wykonawcą przedsięwzięcia.
 • Krok szósty – realizacja zadania i odbiór.
 • Krok siódmy – złożenie druku rozliczenia inwestycji wraz z załącznikami:
 1. kopią protokołu odbioru,
 2. oryginałem faktury za zrealizowane dostawy,
 3. dokumentacją fotograficzną przedstawiającą wybudowane instalacje.

Przekazanie dotacji warszawskiej nastąpi w terminie 21 dni od zaakceptowania rozliczenia.

Dotacja warszawska 2022 – czy łączy się z innymi formami wsparcia?

Z uwagi na działanie zasady podwójnego finansowania inwestycji, dotacji warszawskiej nie można łączyć z ogólnokrajowymi programami wsparcia do wymiany źródeł ciepła i montażu fotowoltaiki. Oznacza to, że beneficjent sam wybiera czy preferuje wnioskowanie o środki z Mojego Prądu lub Czystego Powietrza, czy z omawianego narzędzia finansowego. Warto jednak zauważyć, że dotacja warszawska proponuje warunki korzystniejsze, a potencjalne dofinansowanie jest większe. Można ją za to łączyć z ulgą termomodernizacyjną. Ma to oczywiście wpływ na zoptymalizowanie stopy zwrotu z inwestycji.

Jeśli mają Państwo wątpliwości, z której opcji finansowej skorzystać, zapraszamy do Fotowoltaika.plus. Nasi doradcy dokonają niezbędnego audytu i przedstawią najlepsze możliwe rozwiązanie!