fbpx

Nowy sposób rozliczania opłaty mocowej

Nowy sposób rozliczania opłaty mocowej

Nowy sposób rozliczania opłaty mocowej

18 października 2021

Rynek infrastruktury energetycznej podlega takiemu samemu procesowi starzenia jak wszystkie inne gałęzie gospodarki. Wzrastające zapotrzebowanie na prąd oraz wdrażanie nowych technologii takich jak fotowoltaika tylko ten zabieg przyspieszają. W związku z powyższym niezbędne jest ciągłe dostosowywanie infrastruktury energetycznej Polski. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie, w grudniu 2017 roku uchwalono ustawę o rynku mocy. Zapowiedziała ona szereg zmian, a jedną z najważniejszych było wprowadzenie opłaty mocowej. Ostatecznie dołączyła ona do naszych rachunków od początku 2021 roku. Z tego artykułu dowiedzą się Państwo, kto musi uiszczać opłatę mocową oraz jaka jest jej wysokość.

Dla kogo opłata mocowa?

Ustawa o rynku mocy w artykule 69 precyzyjnie punktuje listę podmiotów zobligowanych do regulowania opłaty mocowej. W wykazie odnaleźć możemy wszystkie jednostki przyłączone bezpośrednio do sieci przesyłowej. Chodzi więc tu także o gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa. Zwiększonych rachunków za prąd nie unikną zatem ani sieci call center, ani galerie handlowe, ani domy kultury, stowarzyszenia czy producenci płatków śniadaniowych. Ustawodawca zaproponował odmienne sposoby naliczania stawki opłaty mocowej dla podstawowych grup odbiorców.

Zryczałtowana opłata mocowa

Do tej pory zryczałtowaną opłatę mocową zależną od rocznego zużycia energii uiszczały wyłącznie gospodarstwa domowe. Najnowsza nowelizacja ustawy o rynku mocy rozszerzyła ten sposób rozliczania na wszystkich odbiorców z grupy taryfowej G oraz dodatkowo dodała podmioty z grupy taryfowej C1, o mocy zamówionej do 16 kW. Inne będzie także rozliczanie dla podmiotów o niewielkich wahaniach dobowych poboru energii elektrycznej. Dlaczego tak się stało?

Opłata mocowa poprzez swoją historyczną konstrukcję – gdy wysokość naliczana była za każdą pobraną kilowatogodzinę – najbardziej uderzyła w budżety dużych zakładów przemysłowych. To one zużywały najwięcej prądu, a przez to rachunki zwiększyły się o setki tysięcy złotych rocznie. Bezpośrednim następstwem był spadek konkurencyjności polskich wytwórców na rynku europejskim. W nowym ujęciu dedykowanym dla podmiotów z tej grupy model rozliczania został oparty na profilu zużycia energii. Obecnie ustawa premiuje działalności o niewielkich wahaniach dobowych poboru energii elektrycznej. Wyróżnia się następujący grupy obiorców:

 • podmioty, dla których wielkość różnicy między ilością energii zużytą w dni robocze w godzinach szczytowego zapotrzebowania i poza tymi godzinami wynosi mniej niż 5%,
 • podmioty, dla których wspomniana różnica mieści się w przedziale 5%-10%,
 • podmioty, dla których różnica mieści się w przedziale 10%-15%,
 • podmioty, dla których wielkość różnicy wynosi nie mniej niż 15%.

Im niższe wahania, tym przedsiębiorstwo może liczyć na większy upust.

Wysokość opłaty mocowej

Do tej pory stawki opłaty mocowej dla gospodarstw domowych kształtowały się na następującym poziomie:

 • Dla rocznego zużycia prądu na poziomie niższym niż 500 kWh opłata równała się 1,87 złotego miesięcznie.
 • Dla obiektów, w których wykorzystanie energii mieści się w przedziale od 500 kWh do 1200 kWh, rachunki za prąd po uwzględnieniu opłaty mocowej wzrosły o 4,48 złote miesięcznie.
 • Gdy zużycie przekraczało 1200 kWh, ale było niższe niż 2800 kWh, wartość opłaty wynosiła 7,47 złotych miesięcznie.
 • Wreszcie w przypadku gospodarstw domowych, w których zużycie przekraczało 2800 kWh, miesięczne obciążenia energetyczne zwiększyły się o 10,46 złotych.

Nowelizacja ustawy o rynku mocy nie tylko wprowadziła do tego systemu rozliczania nowe podmioty, ale także zaktualizowała wysokość stawki za opłatę mocową. Biorąc pod uwagę wartość kontraktów mocowych zawartych w ramach aukcji na 2022 rok oraz koszty Zarządcy Rozliczeń, wysokość opłaty mocowej w 2022 roku zwiększy się przeciętnie o 26,7%. Będzie wynosiła odpowiednio:

 • Dla zużycia energii elektrycznej poniżej 500 kWh – 2,37 zł,
 • Dla zużycia energii elektrycznej od 500 kWh do 1200 kWh – 5,68 zł,
 • Dla zużycia energii elektrycznej od 1200 kWh do 2800 kWh – 9,46 zł,
 • Dla zużycia energii elektrycznej powyżej 2800 kWh – 13,25 zł.

A co z pozostałymi taryfami?

Inną formę rozliczeń posiadają pozostali odbiorcy. Chodzi tu przede wszystkim o część przedsiębiorców, ale nie tylko. W tej grupie znajdują się także instytucje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego czy domy pomocy społecznej. W ich przypadku wysokość opłaty mocowej obliczamy mnożąc ilość pobranych kilowatogodzin razy 0,1026 złotego (do tej pory było 0,0762 złotego). Nie zmienił się system godzinowy naliczania pobranej energii. Opłata mocowa jest naliczana w dni robocze w godzinach 7.00-22.00. Premiowane są więc podmioty, u których zużycie przypada na godziny pozaszczytowe.

Opłata mocowa – podsumowanie

Od początku 2021 roku na każdym rachunku za energię elektryczną pojawił się nowy element kosztowy – opłata mocowa. Jej wysokość aktualizowana jest każdego roku do końca września przez Prezesa URE. Na podstawie zgłoszonych niedawno zmian bieżąca wysokość opłaty mocowej wzrosła średnio o około 26,7%. Dodatkowo zmienił się system rozliczania dla podmiotów o niewielkich wahaniach dobowych poboru energii elektrycznej. Należy się spodziewać, że nie są to ostatnie podwyżki i korekty. W tym kontekście warto rozważyć alternatywne sposoby zasilania w energię elektryczną, na przykład poprzez fotowoltaikę. Daje ona spokój i niezależność od kolejnych zmian.